Эхлэл Хууль эрх зүй НЭМГ-ийн даргын тушаал Төрөлт, ураг, нярайн эндэгдлийг бүртгэх, мэдээлэх тухай №1а/128

Одоо

Манайд 45 зочид байна
 
Төрөлт, ураг, нярайн эндэгдлийг бүртгэх, мэдээлэх тухай №1а/128 PDF Хэвлэх И-мэйл
Бичсэн Administrator   
2011 оны 10-р сарын 12, Лхагва гариг, 16:39

2011 оны 09 сарын 28

№1а/128

Төрөлт, ураг, нярайн эндэгдлийг бүртгэх, мэдээлэх тухай


Эрүүл мэндийн сайдын “Эрүүл мэндийн статистик мэдээллийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 2002 оны 173, 2010 оны 34 дүгээр тушаалыг хэрэгжүүлэх, Өвчний олон улсын ангиллын шинэчлэн найруулсан 10 дах гарын авлагыг үндэслэн ТУШААХ нь:

Нэг. Эх, нярайн эрүүл мэндийн үзүүлэлт, тооцох аргачлалыг 1 дүгээр, амаржих газар, төрөх тасагт төрөлтийн болон өвчтөний түүх хөтлөх журмыг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

Хоёр. Хавсралтад заасан төрөлт, амьгүй төрөлт, нярайн эндэгдлийн тодорхойлолт, аргачлалыг бүх эмч нарт танилцуулан, төрөлтийн түүхийн хөтлөлт, мэдээллийн үнэн бодит  байдалд байнгын хяналт тавих, ураг амьгүй төрсөн, нярай эндсэн тохиолдолд задлан шинжилгээнд оруулах зэрэг ажлыг  зохион байгуулахыг харъяа эрүүл мэндийн байгууллагын дарга, ерөнхий эмч, эрхлэгч нарт даалгасугай.

Гурав. Тушаалыг 2011 оны 10 сарын 01-ны өдрөөс эхлэн мөрдөн ажилласугай.

Дөрөв. Тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэс /Н.Цогбадрах/, Мэдээлэл, хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтэс /Н.Долгормаа/-т тус тус даалгасугай.

 

 

ДАРГА                         С.ТУУЛ

 

 

 

Эрүүл мэндийн газрын даргын

2011 оны 09 сарын 28-ны өдрийн

1а/128 тушаалын хавсралт1

Эх, нярайн эрүүл мэндийн нэр томъёоны тодорхойлолт,

үзүүлэлт, тооцох аргачлал

Нэр томъёоны тодорхойлолт:

Амьд төрөлт: Жирэмсний 22 долоо хоног ба түүнээс хойшхи хугацаанд, 500 граммаас дээш жинтэй төрсөн нярайд амьдын шинж тэмдгийн аль нэг нь /зүрхний цохилт, хүйний судасны лугшилт, булчингийн хөдөлгөөн/  илэрч  байвал амьд  төрөлтөд тооцно.

Амьгүй төрөлт: Жирэмсний 22 долоо хоног ба түүнээс хойшхи хугацаанд, 500 граммаас дээш жинтэй төрсөн нярайд амьдын шинж тэмдгийн аль нь ч /зүрхний цохилт, хүйн судасны лугшилт, булчингийн хөдөлгөөн илрэх, амьсгалах/  илрэхгүй байвал  амьгүй төрөлтөд тооцно.

Нийт төрөлт: амьд  төрөлт, амьгүй  төрөлтийн нийлбэрийг хэлнэ.

Перинаталь үе: Жирэмсний бүтэн 22 долоо хоногоос эхэлж төрсний дараах бүтэн долоо хоног дуусах хүртэл үргэлжидэг хугацаа

Перинаталь эндэгдлийн түвшин:

Амьгүй төрөлтийн тоо+төрсний дараах эхний 7 хоног хүртэлх 

хугацаанд нас барсан нярайн тоо * 1000

Нийт төрөлтийн тоо

Нярай үе: Төрсөн цагаас эхэлж төрсний дараах 28 бүтэн хоног дуусах хүртэл үргэлжидэг хугацаа

Нярайн эрт үе: төрсний дараах эхний 7 хоног доторх хугацаа

Нярайн хожуу үе: төрсний дараах эхний 7 хоногоос хойш 28 хоног хүртэлх хугацаа

Нярайн нас баралтын түвшин:

Төрсний дараах 28 хоногийн дотор эндсэн хүүхдийн тоо * 1000

Нийт амьд төрөлтийн тоо

Нярайн эрт үеийн нас баралтын түвшин:

Төрсний дараах 7 хоногийн дотор эндсэн хүүхдийн тоо * 1000

Нийт амьд төрөлтийн тоо

Нярайн хожуу үеийн нас баралтын түвшин:

Төрсний дараах 7-28 хоногийн дотор эндсэн хүүхдийн тоо * 1000

Нийт амьд төрөлтийн тоо

Нялхас буюу 1 хүртэлх насны хүүхэд: 0-364 хоногтой хүүхэд

Нялхсын эндэгдлийн түвшин:

Нас барсан 0-1 насны хүүхдийн тоо * 1000

Амьд төрөлтийн тоо

Амьгүй төрөлтийн түвшин:

Амьгүй төрөлтийн тоо * 1000

Нийт төрөлтийн тоо

Эхийн эндэгдэл: Жирэмсний хугацаанд болон  төрөх үедээ эсвэл төрснөөс хойш 42 хоногийн дотор жирэмслэлтийн байрлал, үргэлжилсэн хугацаанаас үл хамааран жирэмслэлт төрөлт болон түүнийг удирдахтай холбоо бүхий шалтгаанаар нас барахыг эхийн эндэгдэл гэнэ. Эх барихын ба эрхтэн тогтолцооны эмгэгүүд, эмнэлгийн болон эмнэлгийн бус нөхцөлд хийгдсэн үр хөндөлт, зулбалт, умайн гаднах жирэмсний улмаас нас барсан тохиолдол эхийн эндэгдэлд орно.

Харин золгүй тохиолдлын шалтгаантай нас баралтыг эхийн эндэгдэлд тооцохгүй.

Эхийн эндэгдлийг шалтгаанаас нь хамааруулан эх барихын ба эх барихын бус шалтгаантай гэж ангилна.

Эх барихын шалтгаантай эхийн эндэгдэл: Жирэмслэлт, төрөлт, төрсний дараах үеийн хүндрэлүүдээс шалтгаалсан нас баралт хамаарна. Тухайлбал: Цус алдалт, үжил, манас таталт, төрөлтийн саатал, эмнэлгийн бус үр хөндөлтийн хүндрэл, эдгээрийн үед хийгдсэн мэс ажилбар, эмчилгээний арга барилаас үүдэгдсэн болон алдаанаас алдаанд дамжсан хүндрэлээс үүдэлтэй нас баралт орно.

Эх барихын бус шалтгаантай эхийн эндэгдэл: Жирэмслэхээс өмнө өвчилж байсан эмгэг эсвэл тухайн жирэмсний явцад шинээр үүссэн өвчнүүд жирэмсний нөлөөгөөр хүндэрсний улмаас эндсэн тохиолдол орно.

Эндсэн эхийн тоо * 100000

Нийт амьд төрөлтийн тоо

Эрүүл мэндийн газрын даргын

2011 оны 09 сарын 28-ны өдрийн

1а/128 тушаалын хавсралт 2 

ÌÝÄÝÝËÝÕ ÆÓÐÀÌ

1.Ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãóóä íü бүртгэгдсэн хүн амын төрөлт, нас баралт, эх, хүүхдийн эндэгдэл, амбулаторын болон стационарын тусламж үйлчилгээний үзүүлэлтүүд, халдварт болон халдварт бус өвчний  сарын мэдээг тухайн сарын сүүлчийн өдрөөр тасалбар болгон, улсын тайлан маягт ЭМТ-501.1-ын дагуу сар бүр цаасан болон цахим хэлбэрээр мэдээлнэ. 

2.Сүрьеэ өвчний улмаас нас барсан тохиолдлыг “Нас барсан тухай эмнэлгийн гэрчилгээ” АМ-7 маягтаар бүртгэн мэдээлэх бөгөөд сарын шуурхай мэдээлэлд зөвхөн шинээр илэрсэн сүрьеэ өвчний улмаас нас барсан тохиолдлыг улсын тайлан маягт ЭМТ-501.2-ын äàãóó мэдээлнэ.

3.Хорт хавдар өвчний улмаас нас барсан тохиолдлыг “Нас барсан тухай эмнэлгийн гэрчилгээ” АМ-7 маягтаар бүртгэн мэдээлэх бөгөөд сарын шуурхай мэдээлэлд нийт (шинэ, хуучин) хорт хавдар өвчний улмаас нас барсан тохиолдлыг улсын тайлан маягт ЭМТ-501.2-ын äàãóó мэдээлнэ.

4. Àìàðæèõ ãàçàð, òºðºõ òàñàãò òºðºëõèéí òýìá¿¿ãèéí ºâ÷ëºë, íàñ áàðàëòûí òîõèîëäîë èëýðâýë ëàáîðàòîðèéí øèíæèëãýýãýýð áàòëàãäñàí òîõèîëäîëä улсын тайлан маягт ЭМТ-501.2-ын äàãóó мэдээлнэ.

5. Àìàðæèõ ãàçàð, òºðºõ òàñàãò òºðñºí íÿðàéä îñîë ãýìòëèéí ºâ÷ëºëèéí áîëîí íàñ áàðàëòûí òîõèîëäîë èëýðñýí òîõèîëäîëä ЭМТ-501.1-ын дагуу сар бүр цаасан болон цахим хэлбэрээр мэдээлнэ. 

6. Жирэмсний 22 долоо хоног ба түүнээс хойшхи хугацаанд, 500 граммаас дээш жинтэй   íÿðàé áîëîí óðàã төр¿¿ëñýí ýõèéã òºðñºí ýõèéí òîîíä îðóóëæ ìýäýýëíý.

7.Жирэмсний 22 долоо хоног ба түүнээс хойшхи хугацаанд, 500 граммаас дээш жинтэй төрсөн нярайд амьдын шинж тэмдгийн аль нэг нь /зүрхний цохилт, хүйний судасны лугшилт, булчингийн хөдөлгөөн/  илэрч  байвал амьд  төрөлтөд òîîöîæ, àìüä òºðñºí íÿðàéí  òîîíä îðóóëæ ìýäýýëíý.

8. Жирэмсний 22 долоо хоног ба түүнээс хойшхи хугацаанд, 500 граммаас дээш жинтэй төрсөн нярайд амьдын шинж тэмдгийн аль нь ч /зүрхний цохилт, хүйн судасны лугшилт, булчингийн хөдөлгөөн илрэх, амьсгалах/  илрэхгүй байвал  амьгүй төрөлтөд тооцож, àìüã¿é òºðñºí õ¿¿õäèéí òîîíä îðóóëæ ìýäýýëíý.

9.Жирэмсний хугацаанд болон  төрөх үедээ эсвэл төрснөөс хойш 42 хоногийн дотор жирэмслэлтийн байрлал, үргэлжилсэн хугацаанаас үл хамааран жирэмслэлт төрөлт болон түүнийг удирдахтай холбоо бүхий шалтгаанаар нас барахыг эхийн эндэгдэлд òîîöîæ ìýäýýëíý.  /Эх барихын ба эрхтэн тогтолцооны эмгэгүүд, эмнэлгийн болон эмнэлгийн бус нөхцөлд хийгдсэн үр хөндөлт, зулбалт, умайн гаднах жирэмсний улмаас нас барсан тохиолдол эхийн эндэгдэлд орно. Харин золгүй тохиолдлын шалтгаантай нас баралтыг эхийн эндэгдэлд тооцохгүй/

10. Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàéäûí 2010 îíû 02 ñàðûí 02íû ºäðèéí 34 òîîò òóøààëûí íàéìäóãààð õàâñðàëòûí äàãóó òóõàéí ýìíýëãèéí îíöëîãò òîõèðóóëàí øààðäëàãàòàé àíõàí øàòíû ìàÿãòóóäûí æàãñààëòûã  áàéãóóëëàãûí óäèðäëàãàààð áàòëóóëàí õºòºëíº.

11. Àìàðæèõ ãàçðóóä, òºðºõ òàñàãò òºðºõèéí ºìíºõ ýìãýãèéí óëìààñ õýâòýí ýì÷ë¿¿ëñýí æèðýìñýí ýõ÷¿¿äýä   Ýð¿¿ë ìýíäèéí á¿ðòãýëèéí ìàÿãò ÑÒ-1À áóþó  ªâ÷íèé ò¿¿õ íýýíý.

11. Ïåðèíàòàëü ýíäýãäëèéí êàðòûã òºðºëò óäèðäñàí ýì÷, íÿðàéí ýì÷ áè÷èæ, ñòàòèñòèê ìýäýýëëèéí òàñàãò õ¿ëýýëãýí ºã÷, ÝÌÑàéäûí òóøààëä çààñàí àðõèâëàõ õóãàöààíû äàãóó õàäãàëàãäàíà. /Ïåðèíàòàëü ýíäýãäýë ãýæ  àìàðæèõ ãàçàð, òºðºõ òàñàãò, àìüã¿é òºðñºí óðàã áà  òºðñíººñ õîéø 168 öàãèéí äîòîð íàñ áàðñàí àìüä íÿðàéã õýëíý./


 

Эрүүл мэндийн мэдээллийн цогц вэб сайт

Copyright © 2014 ubhealth.mn. Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар.